Kontakt

kontaktbild

Robert Jönsson

Hamnkapten PSO/PFSO

Hamn & sjöfartskydd (ISPS)

Sjöfartsskydd i områden där Uddevalla Hamnterminal är verksamhetsansvarig.

Hamnid nr: 21420 UN locator kod: SEUDD

Badö 0001
Skeppsholmspiren 0004
Sörvik 0005
Fröland 0003
Exxon Mobil 0002

Information om skyddsrelaterad verksamhet inom Uddevalla hamn. Denna information utfärdas mot bakgrund av de internationella regler angående sjöfartsskydd (ISPS-koden) fr. o. m. 2004-07-01 med syfte att klargöra vilka regler som gäller inom de aktuella områdena.

Förhandsanmälan: Ankommande fartyg skall enligt ISPS-koden senast 24 timmar innan anlöp till hamnen skriftligen förhandsanmäla ankomst. Fartygets mäklare informerar hamnen.

Utsedda ISPS-områden: Kartbilagor anger områden med ISPS-status, samt in- och utpasseringsvägar till områdena. Områdena är skyltade och utmärkta. Personer som vistas inom dessa områden kan bli föremål för identifikationskontroll och visitation.

Sjöfartsskyddsdeklaration/DOS: Fartyg erhåller information om gällande skyddsnivå i hamnen från mäklaren. Fartyg som har en högre skyddsnivå än hamnen skall anmäla detta minimum 48 timmar före anlöp. Kostnader som uppstår i samband med en sådan begäran kommer att debiteras fartyget.


Trafikinformation

Med anledning av säkerhetskrav, samt att regler i enlighet med hamnskydd, arbetsmiljö och trafikreglering inom hamnområdet följs, har hamnen tvingats införa krav på språkkunskap vid inpassage i hamnområdet.

Fr.o.m. den 1 juli 2012 införs krav på att förare av fordon som passerar och får körinstruktioner från hamnens Godsmottagning har språkkunskap i engelska, svenska eller skandinaviska. Anledningen till språkkravet är att höja nivån på den säkerhet som är ställd inom hamnområdet på arbetsmiljö, men även för att hamnskydd och ISPS-regler skall kunna förmedlas på ett hanterbart och smidigt sätt.

Hjälm och skyddsväst eller varselklädsel skall bäras vid vistelse inom hamnområdet!