Kontakt

kontaktbild

Robert Jönsson

Hamnkapten PSO/PFSO

robert.jonsson@uddevalla-hamn.se

Hamn & sjöfartskydd (ISPS)

Sjöfartsskydd i områden där Uddevalla Hamnterminal är verksamhetsansvarig:

  • Hamnid nr: 21420 UN locator kod: SEUDD
  • Badö 0001
  • Skeppsholmspiren 0004
  • Sörvik 0005
  • Fröland 0003
  • Exxon Mobil 0002

Information om skyddsrelaterad verksamhet inom Uddevalla hamn. Denna information utfärdas mot bakgrund av de internationella regler angående sjöfartsskydd (ISPS-koden) fr. o. m. 2004-07-01 med syfte att klargöra vilka regler som gäller inom de aktuella områdena.

Förhandsanmälan: Ankommande fartyg skall enligt ISPS-koden senast 24 timmar innan anlöp till hamnen skriftligen förhandsanmäla ankomst. Fartygets mäklare informerar hamnen.

Utsedda ISPS-områden: Kartbilagor anger områden med ISPS-status, samt in- och utpasseringsvägar till områdena. Områdena är skyltade och utmärkta. Personer som vistas inom dessa områden kan bli föremål för identifikationskontroll och visitation.

Sjöfartsskyddsdeklaration/DOS: Fartyg erhåller information om gällande skyddsnivå i hamnen från mäklaren. Fartyg som har en högre skyddsnivå än hamnen skall anmäla detta minimum 48 timmar före anlöp. Kostnader som uppstår i samband med en sådan begäran kommer att debiteras fartyget.


Trafikinformation

Med anledning av säkerhetskrav, samt att regler i enlighet med hamnskydd, arbetsmiljö och trafikreglering inom hamnområdet följs, har hamnen tvingats införa krav på språkkunskap vid inpassage i hamnområdet.

Fr.o.m. den 1 juli 2012 införs krav på att förare av fordon som passerar och får körinstruktioner från hamnens Godsmottagning har språkkunskap i engelska, svenska eller skandinaviska. Anledningen till språkkravet är att höja nivån på den säkerhet som är ställd inom hamnområdet på arbetsmiljö, men även för att hamnskydd och ISPS-regler skall kunna förmedlas på ett hanterbart och smidigt sätt.

Hjälm och skyddsväst eller varselklädsel skall bäras vid vistelse inom hamnområdet!